តាមពិតគេធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទថ្មីវិញដោយសារវិធីអញ្ចឹងសោះ! (មានវីដេអូ)

ប្លែកៗ

ជាទូទៅគ្មានអ្នកណាស្រលាញ់ ឬចង់ប្រើប្រាស់របស់ចាស់នោះទេ ជាក់ស្តែងដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹង។

ទោះជាអ្នកស្រលាញ់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយ តែនៅពេលដែលវាចាស់ទៅ គឹអ្នកច្បាស់ជាមិនសូវជាចង់ប្រ់ើទៀតនោះដែរ។ ដូចនេះតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បូីឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្លាយទៅជាថ្មីម្តងទៀត? ដំណោះស្រាយដើម្បីឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្លាយទៅជាថ្មីម្តងទៀតគឺមាននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយ។

នៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាមានវីធីមួយដែលអាចធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្លាយទៅជាថ្មីឡើងវិញដោយប្រើប្រាស់អំបិល និងក្រូចឆ្មា។ ចង់ដឹងថាតើគេេយកមកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យទូរស័ព្ទក្លាយទៅជាថ្មីនោះ យើងនាំគ្នាមកមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

សូមចែករំលែកអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលកំសាន្តផង សូមអរគុណ!

ប្រភព : konkhmer.asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *